Aug 17

Pozvánka na schůzi klubu

lo  Pozvánka

Dne 28. 9. 2017 (státní svátek) se koná členská schůze Klubu chovatelů pudlů, z.s. (KCHP).

 Místo konání: restaurace/salonek Tři věžičky (Střítěž 11, Střítěž u Jihlavy),  

Začátek: od 13, 00 hodin.

Program:

1)                     Zahájení

2)                     Zpráva o činnosti za uplynulé období

3)                     Zpráva o hospodaření 2016

4)                     Volba členů do revizní komise

5)                     Diskuse

6)                     Závěr

 

 

Jiné body k projednání musí být předloženy před zahájením schůze.

Zjistí-li se součtem přítomných členů, že schůze není usnášení schopná, svolá předseda ihned náhradní členskou schůzi a to bez změny programu.

                                            Srdečně zve předseda KCHP Naďa Klírová.

 

 


t

Trasa od Brna po D1: Jeďte výjezdem 112 na silnici 38/E59směrem na Jihlava/Havl. Brod (300m), Držte se vpravo, pokračujte podle značek směrem silnici 38/Praha/H. Brod/Štoky a najeďte na silnici silnici 38 (69m),  V Střítež pokračujte po silnici 38 na silnici 3525.(doprava).

 

Trasa od Prahy po D1: V Jihlava jeďte po D1/E50/E65 na silnici 38. Na sjezdu 112 A-B sjeďte z D1/E50/E65, v Střítež pokračujte po silnici 38 na silnici 3525,

Trasa po D11: Jeďte po D11 a vyjeďte výjezdem 39 a zařaďte se na silnici 38 směrem na Kolín, Pokračujte po silnici 38, odbočte doleva na silnici 3525.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi2017

Mar 28

Pro FB diskutéry – výklad k zápisnímu řádu

Zápisní řád klubu není nový (více než 10 let stále stejný), jak se uvádí v “zuřivé diskuzi” na FB, byl doplněn o dva odstavce, které bylo nutné do řádu zakomponovat vzhledem k vývoji v chovatelství. Kdyby členové klubu jevili více zájmu o výroční schůze, mohla se diskuze odvíjet tam.

Nově doplněné odstavce Zápisního řádu KCHP, z.s.:

46. Postup pro případ nečitelného čipu: je-li zjištěno, že aplikovaný čip není čitelný, je majitel povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit poradci chovu a Plemenné knize (PK). Přečipování je možné pouze se souhlasem poradce chovu a PK. KCHP má právo nařídit testy DNA.

49. Objeví-li se ve vrhu podstatné dědičné vady, je chovatelské kolegium a výbor klubu oprávněn označit průkazy původu poznámkou ,,NESTANDARDNÍ“. Objeví-li se ve vrhu jedinec, u něhož ze závažných důvodů není v zájmu plemene, či samotného jedince, jeho pokračování v chovu, má CHOVATEL právo nechat označit průkaz původu tohoto jedince razítkem „NEVHODNÝ PRO CHOV“. Písemnou žádost obdrží Plemenná kniha a poradce chovu.

Celé znění Zápisního řádu KCHP,z.s.