Krycí list

Krycí list  (KL)


je jedním ze základních dokladů chovatelské dokumentace, potvrzuje schválené a provedené krytí a společně s Přihláškou k zápisu štěňat, Protokolem o provedení přejímky a čipovací (tetovací) kartou slouží k vydání průkazů původu štěňat. Dokument vystavuje odborný poradce chovu na základě žádosti o vydání krycího listu. Vystavuje se ve čtyřech vyhotoveních (klub- poradce chovu – majitel psa – chovatel) a platnost krycího listu je jeden rok od vystavení.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KRYCÍHO LISTU


Žádost o krycí list (ŽKL)

posílá chovatel (společně s potvrzením o zaplacení poplatku) nejpozději čtyři týdny před zamýšleným krytím na adresu klubu. Ve výjimečných případech lze vystavit tzv. expresní krycí list za vyšší poplatek.

Chovatel v žádosti o KL může uvést svůj výběr krycího psa, ve vystaveném krycím listu poradce jeho volbu (je-li správná)  potvrdí a uvede další chovné psy, kteří jsou vhodní pro krytí feny. Psi jsou vybíráni podle údajů z bonitační karty a uvedeni v pořadí podle vhodnosti.

Pokud jste si vybrali krycího psa v zahraničí, nebo uchovněného v jiném klubu, musí být k žádosti přiložen průkaz původu, ze kterého je patrné,  jakého je rázu a barvy. Zároveň musí být přiloženo osvědčení o chovnosti (bonitace, vyšetření patell  nebo kyčlí, případně očí (PRA, Optigen)).

Volbu chovatele může odborný poradce chovu zamítnout, pokud by spojení navrhovaných jedinců mohlo poškodit genetickou kvalitu další populace.

Při krytí se vyplňují oba předtisky současně a podpisem jej stvrzuje majitel krycího psa i chovatel chovné feny. Pokud chovatel kryje fenu vlastním psem, požádá klub o určení svědka krytí.

Majitel krycího psa zašle kopii KL společně s potvrzením o zaplacení krycího poplatku do 7 dnů na adresu klubu. Poplatek se platí i v případě krytí vlastním psem, výjimku tvoří krytí psem   importovaným z členských států FCI, nebo krytí v zahraničí – to je chovatel od poplatků osvobozen. Těmito úkony provedl majitel krycího psa současně Hlášení o provedeném krytí.

Druhou kopii KL si ponechává chovatel až do vrhu. Pokud fena nezabřezne, chovatel vrací krycí list společně s přílohami nejpozději do 70 dnů na adresu klubu nebo do 10 dnů po skončení platnosti, pokud KL chovatel nevyužije.

Ve zkratce:

  1. vyplnit žádost o KL a zaplatit poplatek (100,- Kč) za vystavení KL (poplatek se neplatí u importovaných fen)
  2. 1 kopie KL – majitel psa zasílá klubu a zaplatí krycí poplatek
  3. u zahraničního psa poslat PP, potvrzení o chovnosti (neplatí se krycí poplatek)
  4. u psa bonitovaném v jiném klubu totéž ale platí se krycí poplatek
  5. u vlastního – zajistit svědka krytí a taky se platí krycí poplatek
  6. Druhá kopie KL zůstává u feny do porodu a pak se zasílá společně s Přihláškou k zápisu štěňat