Mar 28

Pro FB diskutéry – výklad k zápisnímu řádu

Zápisní řád klubu není nový (více než 10 let stále stejný), jak se uvádí v “zuřivé diskuzi” na FB, byl doplněn o dva odstavce, které bylo nutné do řádu zakomponovat vzhledem k vývoji v chovatelství. Kdyby členové klubu jevili více zájmu o výroční schůze, mohla se diskuze odvíjet tam.

Nově doplněné odstavce Zápisního řádu KCHP, z.s.:

46. Postup pro případ nečitelného čipu: je-li zjištěno, že aplikovaný čip není čitelný, je majitel povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit poradci chovu a Plemenné knize (PK). Přečipování je možné pouze se souhlasem poradce chovu a PK. KCHP má právo nařídit testy DNA.

49. Objeví-li se ve vrhu podstatné dědičné vady, je chovatelské kolegium a výbor klubu oprávněn označit průkazy původu poznámkou ,,NESTANDARDNÍ“. Objeví-li se ve vrhu jedinec, u něhož ze závažných důvodů není v zájmu plemene, či samotného jedince, jeho pokračování v chovu, má CHOVATEL právo nechat označit průkaz původu tohoto jedince razítkem „NEVHODNÝ PRO CHOV“. Písemnou žádost obdrží Plemenná kniha a poradce chovu.

Celé znění Zápisního řádu KCHP,z.s.

Mar 09

Akce – gen. vyšetř. PRA Prcd, Ostrava 8.4.2017

Vážení vystavovatelé v rámci klubové výstavy, respektive po skončení klubové výstavy 8.4.2017 v Ostravě na Černé louce, budeme zájemcům o genetické vyšetření PRA PRCd odebírat bukání stěry vašich pudlů. Cena pro členy KCHP 900,- Kč. Zájemci hlaste se  na emailu kchp.bonitace@seznam.cz, u p. Ohnhäuserové (ohnhauserova@seznam.cz).